W E L T W E I T
Der Bertschi-Brenner passt in alle Taylors Petrol Kocher und Heizungen

W O R L D W I D E
The Bertschi-Burner fits in all Taylors Kerosene Cooker and Heaters

aus den Seglerzeitungen / newspapers from the sailors

Bertschi entwickelt anspruchsvolle Petroleum-Herde, Backöfen und Heizungen

Bertschi develops sophisticated petroleum stoves, ovens and heaters